Αρχική

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

 

Μηχανικός αερισμός κατοικιών με ανάκτηση θερμότητας

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
   

  Τι είναι ο μηχανικός αερισμός;

Ο μηχανικός αερισμός είναι η προσαγωγή νωπού αέρα προς ένα χώρο και η απαγωγή αέρα από αυτόν με χρήση μηχανικών μέσων όπως οι ανεμιστήρες. Η χρήση του μηχανικού αερισμού κρίνεται απαραίτητη σε χώρους όπου ο φυσικός αερισμός δεν είναι εφικτός ή επαρκής.

Τι είναι ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας;

Σε χώρους κύριας χρήσης στους οποίους οι συνθήκες άνεσης θα πρέπει να συνδυαστούν και με την ενεργειακή αποδοτικότητα που συνεπάγεται πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η ανάκτηση της απορριπτόμενης από τον εσωτερικό χώρο είτε της προσδιδόμενης σε αυτόν θερμότητας μέσω του αέρα επιτυγχάνεται με χρήση εναλλακτών θερμότητας αέρα – αέρα. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούνται οι απαραίτητες για τον χώρο εναλλαγές αέρα με την ελάχιστή ενεργειακή κατανάλωση.

   
  

Λειτουργία μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Πηγή: www.pinterest.com
   

 Συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Τα συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας μπορεί να είναι είτε τοπικά ώστε να καλύπτουν μόνο έναν χώρο είτε κεντρικά τα οποία καλύπτουν ολόκληρες κατοικίας είτε επαγγελματικούς χώρους. Η ανάκτηση θερμότητας που μπορεί να επιτευχθεί ανάλογα με το είδος του εναλλάκτη κυμαίνεται από 50% έως και πάνω από 90%.

   
  

Τοπικό επίτοιχο σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Πηγή: www.pinterest.com
   
  

Κεντρικό σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Πηγή: www.pinterest.com