Αρχική

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

Υπηρεσίες Μηχανικού

 

Βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών

 

 

Βάση του νέου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπονται, υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού όσον αφορά την νομιμότητα του κτιρίου ή του οικοπέδου που μεταβιβάζεται.

Ειδικότερα, με το άρθρο 83 (Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις) προβλέπεται ότι σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του 4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κτίσμα ή οικόπεδο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού είναι απαραίτητες για να τελεσιδικήσει η μεταγραφή – μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου.

Με τις υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

β) στο ακίνητο , μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,

γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την υπογραφή τους και προσαρτώνται στο συμβόλαιο.